Nmail PHP
제품소개
데모
다운로드
구입안내
FAQ (21)
Q&A (6149)
사용후기 (20)
Home    Contact us    Sitemap
기술지원안내
FAQ
Q&A 게시판
사용자 팁


Home > Support > Q&A > Nmail PHP
Nmail PHP Q&A


제 목 2147 - 리턴 메일 해석 요청드립니다
글쓴이 하이비젼시스템

※ 필수입력정보 ※


▷ 제품버젼 : Nmail Ver5.0

▷ 오류발생 메뉴/주소 : ****@**** -> ****@****

▷ 에러메세지 : ReTryCount:0

ReTryDate:20230912183010
MAIL_FROM:<****@****>
RCPT_TO:<****@****>
CONNECTIP:<61.100.15.222>
IPCHECK:<FALSE>
Mail_Kind:1
x-nmail-delimiter: NMAIL_DELIMITER
received-SPF: NONE
Received: from spam.hyvision.co.kr (61.100.15.222)
by hyvision.co.kr (61.100.15.219) with [NMail5 Ver 5.0]
for <****@****> from <****@****>;
Tue, 12 Sep 2023 18:30:10 +0900
X-Nmail5-RBL: NONE
Received: from ma-mailsvcp-mx-lapp03.apple.com ( [17.32.222.24])
by spam.hyvision.co.kr (DEEPSoft WBlock.s.c 5.04.767)
with ESMTP id <****@****>
for <****@****>; Tue, 12 Sep 2023 18:15:14 +0900
Received: from rn-mailsvcp-mta-lapp03.rno.apple.com
(rn-mailsvcp-mta-lapp03.rno.apple.com [10.225.203.151]) by ma-mailsvcp-mx-lapp03.apple.com (Oracle Communications Messaging Server 8.1.0.23.20230328 64bit (built Mar 28
2023)) with ESMTPS id <****@****> for ****@****; Tue, 12 Sep 2023 02:30:07 -0700 (PDT)
X-Proofpoint-ORIG-GUID: RsLBXr1Tdl1q1Ot_eT-3WslmfCmQwHSi
X-Proofpoint-GUID: RsLBXr1Tdl1q1Ot_eT-3WslmfCmQwHSi
X-Proofpoint-Virus-Version: vendor=fsecure engine=2.50.10434:6.0.601,18.0.957
definitions=2023-09-12_06:2023-09-05,2023-09-12 signatures=0
X-Proofpoint-Spam-Details: rule=interactive_user_notspam policy=interactive_user score=0 mlxlogscore=692 bulkscore=0 phishscore=0
adultscore=0 suspectscore=0 spamscore=0 malwarescore=0 mlxscore=0 classifier=spam adjust=0 reason=mlx scancount=1 engine=8.12.0-2308100000
definitions=main-2309120079
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=apple.com; h=date :
from : reply-to : to : message-id : subject : mime-version : content-type; s=20180706; bh=N4IVNQlqZyk/2TZUpUJevYmKg8rfSEI2R6hHRITr750=;
b=W+u+dsBVQqNk5ioIFLcQqD6ncpaOhEsZMjLfM/Zo2gcGn4Afuei/gE2qAhVGjAUsfE7f
/qEYQsiBiL1KX1VvyJEC70ya3RTX55tEbQwo8BP/tXp2rrgSwQPtG7ALTs6gq22aIZjB
SWM/cmsHc80sHY4G+IoyCGiQVExJtNQ5QyLxBE6kuMWbu08BpiSm1Zkcbes+HEiMggNr
TvvMKtxaA/aBumfax6A+3mW6d79TO82Ae24xKO0/4xXwuT3V1uhvd5Rg2bCzt9Z9a7zO
u5BttaRZbXPRDmQew52Frgfn5inZKDN9NPqwRu8Y885IjIjA/eqZkcm2GmL1N8LzK6f2 BA==
Received: from rn-mailsvcp-relay-lapp01.rno.apple.com
(rn-mailsvcp-relay-lapp01.rno.apple.com [17.179.253.10]) by rn-mailsvcp-mta-lapp03.rno.apple.com
(Oracle Communications Messaging Server 8.1.0.23.20230328 64bit (built Mar 28
2023)) with ESMTPS id <****@****>
for ****@****; Tue, 12 Sep 2023 02:30:06 -0700 (PDT)
Received: from process_milters-daemon.rn-mailsvcp-relay-lapp01.rno.apple.com by rn-mailsvcp-relay-lapp01.rno.apple.com
(Oracle Communications Messaging Server 8.1.0.23.20230328 64bit (built Mar 28
2023)) id <****@****> for ****@****; Tue, 12 Sep 2023 02:30:06 -0700 (PDT)
X-Va-A:
X-Va-T-CD: bf7e40c0c5aa98aae8a652c776ecd733
X-Va-E-CD: 11088ad41f2c844e1202f150012d9c7c
X-Va-R-CD: 94d211db086dd608a3e166167eaba57c
X-Va-ID: 3d97f4fe-68fd-49e3-bdf9-937ae47e51c0
X-Va-CD: 0
X-V-A:
X-V-T-CD: bf7e40c0c5aa98aae8a652c776ecd733
X-V-E-CD: 11088ad41f2c844e1202f150012d9c7c
X-V-R-CD: 94d211db086dd608a3e166167eaba57c
X-V-ID: b69db5e3-bbd0-4789-aff7-5b05a4e76efc
X-V-CD: 0
X-Proofpoint-Virus-Version: vendor=fsecure engine=2.50.10434:6.0.601,18.0.957
definitions=2023-09-12_06:2023-09-05,2023-09-12 signatures=0
Received: from rn2-icalp-ht-lapp10.rno.apple.com (rn2-icalp-ht-lapp10.rno.apple.com [10.202.24.174]) by rn-mailsvcp-relay-lapp01.rno.apple.com
(Oracle Communications Messaging Server 8.1.0.23.20230328 64bit (built Mar 28
2023)) with ESMTP id <****@****>
for ****@****; Tue, 12 Sep 2023 02:30:06 -0700 (PDT)
Date: Tue, 12 Sep 2023 09:30:06 +0000 (GMT)
From: "\"Dillibabu Rubini (V)\"" <****@****>
Reply-to: "\"Dillibabu Rubini (V)\""
<****@****>
To: "****@****" <****@****>
Message-id: <****@****>
Subject: Event update: HyVision Systems Inc.- MFA implementation for Wemail
MIME-version: 1.0
X-WB-RES: 0: str=0001.0A702F18.65002FA2.0004:SCFSTAT81094146,ss=1,re=-4.000,recu=0.000,reip=0.000,cl=1,cld=1,fgs=0
X-WB-TRACE-IP: 17.32.222.24
Content-type: multipart/mixed;
boundary="----=_Part_686689_1509801827.1694511006432"

▷ 질문내용 : ****@**** -> ****@**** 으로 메일 송신을 했을때, 메일이

****@****으로 정상 전달되었지만 ****@****으로 리턴 메일이 위와 같이 와서 문의드립니다. 해당 리턴 메시지 해석을 부탁드리려합니다.


       
관련 게시물
번호   제목 글쓴이 등록일 조회수
2147  
하이비젼시스템
23-09-15 1763
   
관리자
23-09-15 1026

리스트
번호   제목 글쓴이 등록일 조회수
2195  
(주) 산들정보통신
24-07-11 54
   
관리자
24-07-11 62
2194  
아이티이지
24-07-09 63
   
관리자
24-07-10 192
2193  
온가이드
24-07-09 75
   
관리자
24-07-09 58
2192  
아이티이지
24-07-03 285
   
관리자
24-07-03 508
2191  
아이티이지
24-07-01 127
   
관리자
24-07-02 245
2190  
두나우
24-06-27 160
   
관리자
24-06-27 109
   
두나우
24-06-27 99
2189  
삼우코리아
24-06-21 276
   
관리자
24-06-21 111
   
삼우코리아
24-06-21 88
   
관리자
24-06-21 99
   
삼우코리아
24-06-21 90
   
관리자
24-06-26 164
2188  
데이터몬드
24-06-05 291
◀◀ ◁ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ▶▶
패스코리아넷   경남 창원시 마산회원구 내서읍 중리상곡로 129, 한성빌딩 701호
메일 문의 : nmail@passkorea.net   I   전화 : 1544-1608   I   팩스 : 055-231-2069
사업자 등록번호 : 608-25-32288   I   대표자 : 빈경윤